ÅBEN EFTER AFTALE:
Tlf: +4540279703
      +4528518277

KOI SAN Denmark
Showroom:
Fuglagervej 4,
4200 Slagelse


E-mail: Koisan-DK


.
 
ID :
1723
1724
1725
1726
Opdrætter (breeder):
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Variant:
Sanke
Kohaku
Kohaku
Kohaku 3-step
Født/Længde (born/length):
2016 / 39.cm
2016 / 38.cm
2016 / 37.cm
2016 / 32.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt

 

.
 
ID :
1727
1728
1729
1730
Opdrætter (breeder):
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Variant:
Sanke
Kohaku 2-step
Sanke
Sanke
Født/Længde (born/length):
2016 / 31.cm
2016 / 28.cm
2016 / 30.cm
2016 / 31.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt

 

.
 
ID : 1731 1732 1733 1734
Opdrætter (breeder):
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Variant:
Kohaku
Kohaku
Kohaku
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 26.cm
2016 / 33.cm
2016 / 34.cm
2016 / 34.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt

 

.
 
ID : 1735 1736 1737 1738
Opdrætter (breeder):
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Variant:
Sanke
Kohaku
Sanke
Sanke
Født/Længde (born/length):
2016 / 31.cm
2016 / 31.cm
2016 / 39.cm
2016 / 39.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt

 

.
 
ID : 1739 1740 1741 1742
Opdrætter (breeder):
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Variant:
Kohaku
Benigoi
Sanke
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 33.cm
2016 / 30.cm
2016 / 32.cm
2016 / 32.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1743 1744 1745 1746
Opdrætter (breeder):
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Variant:
Kohaku 3-step
Sanke
Sanke
Sanke
Født/Længde (born/length):
2016 / 33.cm
2016 / 32.cm
2016 / 35.cm
2016 / 35.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt

 

.
 
ID : 1747 1748 1749 1750
Opdrætter (breeder):
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Variant:
Kohaku
Kohaku
Kohaku
Sanke
Født/Længde (born/length):
2016 / 35.cm
2016 / 35.cm
2016 / 34.cm
2016 / 32.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1751 1752 1753 1754
Opdrætter (breeder):
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Variant:
Kohaku
Sanke
Kohaku
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 31.cm
2016 / 28.cm
2016 / 34.cm
2016 / 36.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1755 1756 1757 1758
Opdrætter (breeder):
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Variant:
Kohaku
Sanke
Kohaku
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 35.cm
2016 / 30.cm
2016 / 40.cm
2016 / 35.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1759 1760 1761 1762
Opdrætter (breeder):
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Variant:
Kohaku
Kohaku
Kohaku
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 30.cm
2016 / 30.cm
2016 / 34.cm
2016 / 34.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1763 1764 1765 1766
Opdrætter (breeder):
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Variant:
Kohaku
Kohaku
Sanke
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 28.cm
2016 / 34.cm
2016 / 37.cm
2016 / 38.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1767 1768 1769 1770
Opdrætter (breeder):
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Sakai ff
Variant:
Kohaku
Sanke
Kohaku
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 34.cm
2016 / 38.cm
2016 / 35.cm
2016 / 34.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1771 1772 1773 1774
Opdrætter (breeder):
Sakai ff
Sakai ff
Maryama
Maryama
Variant:
Kohaku
Kohaku
Showa
Showa
Født/Længde (born/length):
2016 / 33.cm
2016 / 32.cm
2016 / 35.cm
2016 / 37.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1775 1776 1777 1778
Opdrætter (breeder):
Maryama
Maryama
Maryama
Maryama
Variant:
Showa
Showa
Showa
Showa
Født/Længde (born/length):
2016 / 35.cm
2016 / 35.cm
2016 / 34.cm
2016 / 35.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1779 1780 1781 1782
Opdrætter (breeder):
Maryama
Maryama
Maryama
Maryama
Variant:
Showa
Showa
Showa
Showa
Født/Længde (born/length):
2016 / 35.cm
2016 / 34.cm
2016 / 35.cm
2016 / 33.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1783 1784 1785 1786
Opdrætter (breeder):
Maryama
Hiroi
Tamaura
Matsunosuke
Variant:
Showa
Goshiki
Sanke
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 33.cm
2015 / 48.cm
2016 / 28.cm
2015 / 37.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID :
1787
1788 1789 1790
Opdrætter (breeder):
Hosokai
Sakuma
Sakuma
Sakuma
Variant:
Asagi
Doitsu Tancho Sanke
Ginrin Showa
Showa
Født/Længde (born/length):
2015 / 45.cm
2016 / 28.cm
2016 / 19.cm
2016 / 16.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1791 1792 1793 1794
Opdrætter (breeder):
Sakuma
Hiroi
Sakuma
Sakuma
Variant:
Doitsu Kohaku
Ginrin Goshiki
Showa
Showa
Født/Længde (born/length):
2016 / 19.cm
2016 / 19.cm
2016 / 24.cm
2016 / 23.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1795 1796 1797 1798
Opdrætter (breeder):
Sakuma
Sakuma
Sakuma
Sakuma
Variant:
Showa
Ginrin Showa
Ginrin Showa
Ginrin Showa
Født/Længde (born/length):
2016 / 23.cm
2016 / 21.cm
2016 / 17.cm
2016 / 18.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1799 1800 1801 1802
Opdrætter (breeder):
Sakuma
Sakuma
Sakuma
Sakuma
Variant:
Ginrin Showa
Tancho Showa
Tancho Kohaku
Tancho Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 19.cm
2016 / 17.cm
2016 / 18.cm
2016 / 23.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1803 1804 1805 1806
Opdrætter (breeder):
Sakuma
Sakuma
Sakuma
Hiroi
Variant:
Sanke
Kohaku
Kohaku
Ginrin Goshiki
Født/Længde (born/length):
2016 / 24.cm
2016 / 17.cm
2016 / 20.cm
2016 / 22.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1807 1808 1809 1810
Opdrætter (breeder):
Hiroi
Sakuma
Sakuma
Sakuma
Variant:
Ginrin Goshiki
Ginrin Showa
Doitsu Showa
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 19.cm
2016 / 19.cm
2016 / 17.cm
2016 / 20.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 

 

ID : 1811 1812 1813 1814
Opdrætter (breeder):
Hiroi
Hiroi
Hiroi
Hiroi
Variant:
Ginrin Goshiki
Ginrin Goshiki
Ginrin Goshiki
Ginrin Goshiki
Født/Længde (born/length):
2016 / 19.cm
2016 / 20.cm
2016 / 18.cm
2016 / 20.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1815 1816 1817 1818
Opdrætter (breeder):
Sakuma
Hiroi
Sakuma
Sakuma
Variant:
Ginrin Kohaku
Ginrin Goshiki
Ginrin Showa
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 19.cm
2016 / 19.cm
2016 / 22.cm
2016 / 24.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1819 1820 1821 1822
Opdrætter (breeder):
Sakuma
Sakuma
Sakuma
Hiroi
Variant:
Kohaku
Tancho Sanke
Ginrin Kohaku
Ginrin Goshiki
Født/Længde (born/length):
2016 / 24.cm
2016 / 23.cm
2016 / 22.cm
2016 / 23.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1823 1824 1825 1826
Opdrætter (breeder):
Sakuma
Hiroi
Sakuma
Hiroi
Variant:
Doitsu Showa
Ginrin Goshiki
Showa
Ginrin Goshiki
Født/Længde (born/length):
2016 / 16.cm
2016 / 19.cm
2016 / 18.cm
2016 / 21.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1827 1828 1829 1830
Opdrætter (breeder):
Sakuma
Sakuma
Sakuma
Sakuma
Variant:
Doitsu Showa
Doitsu Showa
Ginrin Showa
Ginrin Showa
Født/Længde (born/length):
2016 / 17.cm
2016 / 20.cm
2016 / 21.cm
2016 / 16.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1831 1832 1833 1834
Opdrætter (breeder):
Sakuma
Sakuma
Sakuma
Sakuma
Variant:
Kohaku
Showa
Ginrin Showa
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 18.cm
2016 / 17.cm
2016 / 18.cm
2016 / 24.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1835 1836 1837 1838
Opdrætter (breeder):
Hiroi
Hiroi
Sakuma
Sakuma
Variant:
Ginrin Goshiki
Ginrin Goshiki
Kohaku
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 19.cm
2016 / 20.cm
2016 / 17.cm
2016 / 17.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1839 1840 1841 1842
Opdrætter (breeder):
Hiroi
Sakuma
Hiroi
Hiroi
Variant:
Ginrin Goshiki
Kohaku
Ginrin Goshiki
Ginrin Goshiki
Født/Længde (born/length):
2016 / 21.cm
2016 / 22.cm
2016 / 18.cm
2016 / 24.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1843 1844 1845 1846
Opdrætter (breeder):
Hiroi
Hiroi
Sakuma
Sakuma
Variant:
Ginrin Goshiki
Goshiki
Showa
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 21.cm
2016 / 25.cm
2016 / 17.cm
2016 / 20.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1847 1848 1849 1850
Opdrætter (breeder):
Oomo
Murata
Sakuma
Sakuma
Variant:
Tancho Kohaku
Kohaku
Showa
Ginrin Goshiki
Født/Længde (born/length):
2016 / 24.cm
2016 / 25.cm
2016 / 16.cm
2016 / 19.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1851 1852 1853 1854
Opdrætter (breeder):
Sakuma
Sakuma
Sakuma
Sakuma
Variant:
Ginrin Kohaku
Kohaku
Showa
Ginrin Showa
Født/Længde (born/length):
2016 / 20.cm
2016 / 19.cm
2016 / 17.cm
2016 / 15.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1855 1856 1857 1858
Opdrætter (breeder):
Hiroi
Hiroi
Hiroi
Hiroi
Variant:
Doitsu Showa
Ginrin Goshiki
Ginrin Goshiki
Ginrin Goshiki
Født/Længde (born/length):
2016 / 15.cm
2016 / 17.cm
2016 / 21.cm
2016 / 18.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt

 

.
 
ID : 1859 1860 1861 1862
Opdrætter (breeder):
Sakuma
Sakuma
Sakuma
Hiroi
Variant:
Tancho Ginrin Goshiki
Kohaku
Tancho Kohaku
Goshiki
Født/Længde (born/length):
2016 / 22.cm
2016 / 24.cm
2016 / 16.cm
2016 / 20.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt


.
 
ID : 1863 1864 1865 1866
Opdrætter (breeder):
Hiroi
Matsunosuke
Kondo
Kondo
Variant:
Ginrin Goshiki
Kohaku
Kohaku
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2015 / 48.cm
2015 / 40.cm
2015 / 44.cm
2015 / 48.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt

 

.
 
ID : 1867 1868 1869 1870
Opdrætter (breeder):
Kawakami
Hosokai
Marudo
Hosokai
Variant:
Ginrin Shiro
Shiro
Sanke
Goshiki
Født/Længde (born/length):
2015 / 50.cm
2015 / 51.cm
2015 / 51.cm
2015 / 36.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt.
 
ID : 1871 1872 1873 1874
Opdrætter (breeder):
Hiroi
Matsunosuke
Maruyama
Maruyama
Variant:
Ginrin Showa
Kohaku
Kohaku
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2015 / 42.cm
2015 / 47.cm
2016 / 38.cm
2016 / 35.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt

 

.
 
ID : 1875 1876 1877 1878
Opdrætter (breeder):
Maruyama
Maruyama
Maruyama
Maruyama
Variant:
Kohaku
Kohaku
Kohaku
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 38.cm
2016 / 36.cm
2016 / 35.cm
2016 / 37.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt.
 
ID : 1879 1880 1881 1882
Opdrætter (breeder):
Maruyama
Maruyama
Torazo
Hosokai
Variant:
Kohaku
Tancho Kohaku
Kohaku
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 38.cm
2015 / 54.cm
2015 / 54.cm
2015 / 48.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt

 

 

.
 
ID : 1884 1885 1886 1887
Opdrætter (breeder):
Hosokai
Matsunosuke
Hosokai
Matsunosuke
Variant:
Kohaku
Kohaku
Asagi
Kohaku
Født/Længde (born/length):
2015 / 47.cm
2015 / 47.cm
2015 / 41.cm
2015 / 34.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt
Solgt
Solgt
Solgt

 

 

.
 
ID : 1888
Opdrætter (breeder):
Oomo
Variant:
Kujaku
Født/Længde (born/length):
2016 / 21.cm
Pris (price) Danish Kr :
Solgt 

 

 

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.